Diêm Thống Nhất dừng sản xuất diêm từ năm 2020

.
Nguồn: danviet.vn